Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024
 • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny de 2024

Documentació que cal presentar

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba
  en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de
  la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta
  de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili
  habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal
  de convivència.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser
  menor de 14 anys
  . De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes
  estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la
  documentació alternativa que es pugui aportar.
 • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris)
  que corresponguin per a cada ensenyament.

Barems

En tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els següents  criteris generals de prioritat:

 • Si actualment hi ha germans/germanes matriculats al centre: 50 punts.
 • Si actualment hi ha al centre el pare, mare o tutor legal treballant: 10 punts.

Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

 • Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.
 • Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.
 • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o monoparental (15 punts).