INTENSIFICACIÓ LINGÜISTICA

INTENSIFICACIÓ DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

Dins del pla d’intensificar les llengües estrangeres i amb l’objectiu de millorar la comprensió de la llengua i augmentar-ne la quantitat de lèxic i estructures lingüístiques, s’han anat incorporant progressivament una sèrie de mesures en diferents moments de les tres etapes educatives.

En l’etapa d’Educació Infantil, s’introdueix l’anglès des   de P3 amb una metodologia d’exposició a la llengua: sentir cançons, escoltar contes, fer jocs…

En aquesta etapa és determinant tenir accés a un input de qualitat, amb l’objectiu final d’assegurar una bona adquisició de la fonètica. D’altra banda, per l’edat i característiques dels alumnes d’aquests cursos, es treballa en petits grups per tal d’abaixar les ràtios i mantenir un enfocament més comunicatiu i cooperatiu.

Desdoblem en grups més petits els cursos de 5è i 6è de primària i de tota  l’etapa de l’ESO, a més de l’augment del nombre d’activitats de producció oral per tal de millorar la fluïdesa en situacions comunicatives espontànies així com la gramàtica necessària amb l’objectiu que el màxim d’alumnat assoleixi un nivell d’ A2 al final de l’etapa de primària i de B2 al final de la de secundària.

A més, s’inicia de forma esglaonada un espai d’aprenentatge d’idiomes a l’escola per facilitar l’oferta extraescolar d’anglès amb metodologia Cambridge, al igual que el francès i altres llengües estrangeres amb una metodologia complementària a la del centre.

Actualment, la distribució de l’anglès a nivell de les diferents etapes, és:

A partir de 3r de primària fins a 6è, augmentem les hores d’exposició a la llengua anglesa a través de vehicular l’àrea de plàstica (Arts and Crafts) en anglès.Desdoblem en grups més petits els cursos de 5è i 6è de primària i de tota l’etapa de l’ESO, a més de l’augment del nombre d’activitats de producció oral per tal de millorar la fluïdesa en situacions comunicatives espontànies així com la gramàtica necessària amb l’objectiu que el màxim d’alumnat assoleixi un nivell d’ A2 al final de l’etapa de primària i de B2 al final de la de secundària.A més, al curs 2018-2019 s’iniciarà de forma esglaonada un espai d’aprenentatge d’idiomes a l’escola per facilitar l’oferta extraescolar d’anglès amb metodologia Cambridge, al igual que el francès i altres llengües estrangeres amb una metodologia complementària a la del centre.