Informacions PRE-INSCRIPCIONS curs 21-22

MATRÍCULA DEL 14 AL 18 DE JUNY. PRESENCIALMENT en horari de 9,15 a 13 hores i de 15,15 a 17 hores. Es pot recollir carpeta amb documentació a partir del dia 14.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

  • Educació Infantil i Primària: del 15 al 24 de març
  • Educació Secundària Obligatòria: del 17 al 24 de març

PROCEDIMENT:

  1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA (amb Certificat Digital, idCAT Mòbil, DNI-e o Cl@ve)

O

2. SOL·LICITUD EN  SUPORT INFORMÀTIC

Entrant a l’enllaçpreinscripcio.gencat.cat

Tant si s’utilitza un procediment com l’altre, és important tenir prèviament escanejat o fotografiat per les 2 cares (i que es garanteixi que es veuen bé totes les dades) els documents que caldrà adjuntar a la sol·licitud. En cap cas es contempla l’aportació de documentació en paper!

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

(En cas de presentar la sol·licitud electrònica només caldrà adjuntar aquella documentació de la qual no s’hagi pogut fer la consulta interna entre administracions)

  • D.N.I. de pare, mare o tutor/a de l’alumne/a. (N.I.E. o passaport en el cas de nacionalitat estrangera)
  • D.N.I. de l’alumne/a si en té (N.I.E. o passaport en el cas de nacionalitat estrangera)
  • TIS de l’alumne/a (targeta d’identificació sanitària)
  • Acreditació de la filiació de l’alumne/a (llibre de família o partida de naixement, resolució en cas d’acolliment).
  • Si es vol optar a la puntuació pel lloc de treball, caldrà aportar documentació que ho acrediti.
  • En principi, no caldrà adjuntar documentació que acrediti el padró, discapacitat, renda familiar, pertànyer a família nombrosa o monoparental, ja que sembla que es realitzarà un intercanvi de dades directament. Si no fos possible, caldria aportar:

. Padró – volant de convivència

. Renda  — certificació o resolució emesa pel departament de treball de la Renda Mínima Garantida.

. Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans, igual o superior al 33 % — Certificat o targeta identificativa o document de discapacitat total, parcial o brau d’invalidesa.

. Monoparentalitat o família nombrosa – Carnet corresponent, en vigor.