El nostre objectiu és augmentar l’exposició a l’anglès amb un enfocament comunicatiu en grups reduïts i sense sortir del centre, per tal d’evitar repetir els mateixos continguts de les classes de l’horari escolar, així afavorim un major progrés en l’aprenentatge. Potenciem les destreses orals de comprensió i expressió, habituem els nens a escoltar un idioma estranger i a comunicar-se a través de frases i estructures simples que progressivament s’aniran ampliant amb una metodologia basada en jocs, cançons, contes i dramatitzacions.

Our goal is to increase the time of exposure to the English Language following a communicative approach in small groups and at the same school. We aim to avoid the repetition of the contents from the formal English lessons. We foster oral skills, training the children to hear a foreign Language and to express themselves through simple structures which will be widened progressively. Our methodology is based on: games, songs, stories and drama.